Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน"

ระบบค้นหา

รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP อบต.แม่ปะ จ.ลำปาง

รวมประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ จ.ลำปาง 

 วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑                                                                                                                    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047026881)
วันที่  ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027266921)
วันที่  ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047026881)
วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. บ้านสันทราย หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 7.7 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 23.10 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อที่นอนสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ปะ จำนวน ๕๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างเหมาซ่อมแซมดินถมหูช้างฝายมะมุ่น พร้อมขุดเปิดหน้าฝายและท้ายฝาย บ้านแม่ปะหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร สูง ๑.๖๐ เมตร ยาว ๖.๘๐ เมตร ขุดเปิดหน้าฝายและท้ายฝายกว้าง ๑๐ เมตร ความยาวหน้าฝาย ๑๐ เมตร ท้ายฝาย ๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ติดตั้งโคมไฟกิ่งถนนบ้านแม่ปะแพะ หมู่ที่ ๒ เพิ่ม และเพื่อใช้ปฏิบัติราชการ และกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องกรองน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างเหมาซ่อมแซมตลิ่งลำห้วยแม่ปะ โดยขุดเปลี่ยนทางน้ำไหล จำนวน ๓ จุด บริเวณพื้นที่หมู่ที่ ๗ บ้านแม่ปะดอย ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุก่อสร้าง กระสอบทราย จำนวน ๑,๔๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย บริเวณพื้นที่ท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านท่าอุดม หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ลงลูกรังปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อถังขยะ ฝา A ๒๔๐ ลิตร สีแดง ตามโครงการบริหารจัดการขยะตำบลแม่ปะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อเปลี่ยนยาง รถยนต์ ยี่ห้อ ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กจ - ๗๘๑๘ ลำปาง รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑ - ๕๐ - ๐๐๐๑ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินงานของศูนย์คนพิการทั่วไปตำบลแม่ปะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคตามโครงการเยี่ยมบ้านคนพิการที่อยู่ในภาวะลำบาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างเหมาถางป่าขุดตอเพื่อดำเนินการเดินสายไฟเพื่อซ่อมแซมระบบไฟฟ้าประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยใช้รถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๕ แรงม้า จำนวน ๖ ชั่วโมง ๆ ละ ๑,๒๐๐.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้ออาหารเสริม (นม) กล่อง โรงเรียน ช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ รวมระยะเวลา ๒๐ วัน จำนวนนักเรียน ๒๒๖ คน โดยจัดซื้อนม ยู.เอช.ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๔,๕๒๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง อุปกรณ์ส่องสว่างประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างออกแบบ จัดพิมพ์ และเข้าเล่มเอกสารตามโครงการสืบฮีดโตยฮอยภูมิผญ๋าปัญญาพื้นบ้าน หนังสือเล่าขานตำนานตำบลแม่ปะ จำนวน ๔๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อยากำจัดโรคข้าว จำนวนทั้งสิ้น ๓๐๒ ขวด เพื่อกำจัดและป้องกันการระบาดของโรคข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๓๕๓๔ ลำปาง รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๕ - ๕๕ - ๐๐๐๑ จำนวน ๒ ลูก เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ วัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อใช้ในงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
วันที่  ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างเหมารถเพื่อศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตัวอย่างตามโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลแม่ปะ กิจกรรม เตรียมความพร้อมบุคลากรในการจัดตั้ง ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลแม่ปะ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างเหมาตามโครงการขุดบ่อขยะ บ้านปางกุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ขนาดกว้าง ๙.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๓๖ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้ออาหารเสริม (นม) กล่อง โรงเรียน ช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รวมระยะเวลา ๑๔๐ วัน จำนวนนักเรียน ๒๒๙ คน โดยจัดซื้อนม ยู.เอช.ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๓๒,๐๖๐ กล่อง รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อเครื่องอุปกรณ์บีบอัดถุงพลาสติก จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างเหมาตามโครงการถมดินพร้อมปรับเกลี่ย ภายในบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ด้านข้างอาคารศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยมีพื้นที่ดินถมรวม ๑,๖๘๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๕๒๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 พ.ศ. ๒๕๖๒  พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อไว้ใช้ปฏิบัติราชการและกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่ปะหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ ยี่ห้อ ฟอร์ด เรนเจอร์ หมายเลขทะเบียน กจ - ๗๘๑๘ ลำปาง รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑ - ๕๐ - ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่ปะแพะ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างก่อสร้างรางริน คสล. บ้านท่ามะเกว๋น หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ขนาดปากกว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ามะเกว๋น หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกสูง ๑.๖๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ จำนวน ๒ รายการ
วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าอุดม หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าผา หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อโต๊ะหมู่บูชา ชุดใหญ่ หมู่ ๙ หน้า ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์ จำนวน ๑๐๐ ตัว เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน ๑๙ รายการ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลแม่ปะ ได้ใช้สำหรับออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙.๕๐ เมตร และอาคารเก็บขยะ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า ๕๙ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างก่อสร้างรางริน คสล. บ้านปางกุ่ม หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ขนาดปากกว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน ๑๘ รายการ สำหรับให้บริการประชาชน จำนวน ๑๐ หมู่บ้านของตำบลแม่ปะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อเครื่องรับส่ง - วิทยุ จำนวน ๙ เครื่อง เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เป็นการจัดการทั่วไป เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือจากมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๒๑ รายการ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๑๗ รายการ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๓๖ รายการ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำบ้านปางกุ่ม หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องเป่าลม จำนวน ๑๐ เครื่อง เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดเป็นการจัดการทั่วไป เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือจากมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง (แบบที่ ๑ ข้อ ๘) เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อยากำจัดโรคระบาดข้าว จำนวน ๑๓๒ ขวด เพื่อยับยั้งมิให้โรคข้าวลุกลาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พิมพ์ อีเมล

ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น

2021-11-03 115118.jpg

11-11-2564-001.jpg

ศูนย์บริหารสถานการณ์ฯ โควิด19


01n.png

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง อบต.แม่ปะ

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

งานกิจการสภา

อ่านต่อ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

16 มีนาคม 2564
hits (745 hits)
ด้วยวันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลาประมาณ 17 ...
28 ธันวาคม 2563
hits (793 hits)
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ เตรียมการจัด ...
31 กรกฎาคม 2563
hits (775 hits)
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 งานป้องกันและบรร ...
อ่านต่อ

งานสาธารณสุขฯ

12 พฤศจิกายน 2563
hits (156 hits)
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้านการจัด ...
16 กันยายน 2563
hits (152 hits)
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปร ...
16 กันยายน 2563
hits (141 hits)
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไวรัสโควิด ( COV ...
16 กันยายน 2563
hits (157 hits)
โครงการรณรงค์สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องก ...
16 กันยายน 2563
hits (144 hits)
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรควัณโรค
22 กรกฎาคม 2563
hits (516 hits)
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าปร ...
อ่านต่อ

Q&A ถามตอบข้อสงสัย

หัวข้อในหมวดหมู่นี้: Q&A ถามตอบข้อสงสัย - กระดานสนทนา อบต.แม่ปะ

07 ธันวาคม 2564

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ หมู่ ๘ ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ๕๒๑๖๐ E-mail:admin@maepa-thoen.com Tel ๐๕๔ - ๒๙๒๐๗๙ Fax : ๐๕๔ - ๒๙๑๖๙๑. Q&A ถามตอบข้อสงสัย - กระดานสนทนา อบต.แม่ปะ

เอกสารเผยแพร่กองคลัง

กองคลัง

30 พฤศจิกายน 2564
hits (42 hits)
เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจํ ...
15 ตุลาคม 2564
hits (76 hits)
เรื่อง การสํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจําปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ภาพ:ข้อมูล กองคลังองค์การบริหารส่วนต ...
06 ตุลาคม 2564
hits (112 hits)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่ป ...
30 กันยายน 2564
hits (117 hits)
ประกาศผู้ชนะฯจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ - วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ภาพ:ข้อมูล กอง ...
01 กันยายน 2564
hits (138 hits)
ประกาศผู้ชนะฯจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ - วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ (ภาพ:ข้อมูล กองคลังองค์การ ...
30 มีนาคม 2564
hits (408 hits)
ประกาศผู้ชนะฯจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ - วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔
อ่านต่อ

ระบบการเงิน กองคลัง

  1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  3. รายงานกำกับฯ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
next
prev

 

 

 

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของอบต.แม่ปะ จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

 

 

1M1050x525.jpg2M1050x525.jpg3M1050x525.jpg4M1050x525.jpg5M1050x525.jpg6M1050x525.jpg7M1050x525.jpgMessage_10_25feb59-1050x525.jpgMessage_8_25feb59.jpgMessage_9_25feb59_1-1050x525.jpgMessage_9_25feb59_2-1050x525.jpglabelWN-10.png

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)