รั
บแจ้งการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของข้าราชการและพนักงาน

 

 

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

Drag and drop files here or Browse
ขนาดไม่เกิน 2 MB