Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน"

ระบบค้นหา

รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

e-GP ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

วัน - เดือน - ปี รายการ
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓                                                                                                                            จ้างจัดทำป้ายอะคิริคสีน้ำเงิน ตัวอักษรสีขาว พร้อมแต่งขอบ ข้อความ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ขนาด ๗๕ x ๒๐ ซม. จำนวน ๒ ป้าย เพื่อใช้สำหรับติดกับขาตั้งพวงมาลา สำหรับงานรัฐพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓  จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๔๙ - ๐๐๐๑ และรหัสครุภัณฑ์ ๔๔๑ - ๕๘ - ๐๐๐๔ จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓  จ้างจัดทำป้ายอะคิริคสีน้ำเงิน ตัวอักษรสีขาว พร้อมแต่งขอบ ข้อความ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ขนาด ๗๕ x ๒๐ ซม. จำนวน ๒ ป้าย เพื่อใช้สำหรับติดกับขาตั้งพวงมาลา สำหรับงานรัฐพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓  จ้างจัดทำป้ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ในวันเสาร์ ที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วัดแม่ปะดอย หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ป้ายขนาด ๑ x ๓ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยติดป้ายประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ขนาด ๑ x ๒ เมตร จำนวน ๑๓ ป้าย โดยมีข้อความตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคในฤดูหนาว ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยติดป้ายประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ขนาด ๑ x ๒ เมตร จำนวน ๑๓ ป้าย โดยมีข้อความตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาบริการงานสาธารณสุข และอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ อัตรา โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ปฏิบัติงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ (วันเสาร์และวันอาทิตย์) และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในอัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

จ้างก่อสร้างทางเชื่อมเข้า - ออก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ขนาดกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.แม่ปะ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างจัดทำป้ายตามโครงการผู้สูงวัยปลอดภัยไวรัสโคโรนา (COVID๑๙) ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ วัดแม่ปะดอย ป้ายขนาด ๑ x ๒ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยมีข้อความดังนี้ โครงการผู้สูงวัยปลอดภัยไวรัสโคโรนา (COVID๑๙) ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ สนับสนุนงบประมาณโดย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อน้ำดื่ม เพื่อไว้ใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ และเพื่อให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างจัดทำป้ายตามโครงการผู้สูงวัยปลอดไวรัสโคโรนา (COVID๑๙) ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ วัดแม่ปะดอย ป้ายขนาด ๑ x ๒ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยมีข้อความดังนี้ โครงการผู้สูงวัยปลอดไวรัสโคโรนา (COVID ๑๙) ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ สนับสนุนงบประมาณโดย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตตำบลแม่ปะ และเพิ่มแสงสว่างภายในบริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อกระสอบทรายกั้นน้ำ ขนาด ๑๘ x ๓๐ นิ้ว จำนวน ๕,๖๐๐ ใบ เพื่อใช้กักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค เลี้ยงสัตว์และการเกษตรในฤดูแล้ง ในพื้นที่ตำบลแม่ปะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างก่อสร้างโรงจอดรถ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๒ เมตร พร้อมลาน คสล. ขนาดกว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๒ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บบ - ๔๗๓๔ ลำปาง รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๖ - ๔๗ - ๐๐๐๑ จำนวน ๒ ลูก (ราคาแลกหม้อเก่าแล้ว) เพื่อจ่ายให้กับระบบไฟฟ้าในรถยนต์บรรทุกน้ำ
วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๕๗ - ๐๐๒๓ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ภายในกองคลัง รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐ - ๕๒ - ๐๐๐๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยเปลี่ยนพัดลมระบายความร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ ยี่ห้อ ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน บย - ๘๑๓๕ ลำปาง รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑ - ๕๔ - ๐๐๐๒ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ป้ายสามเหลี่ยมสัญญาณไฟกระพริบ หยุดตรวจ จำนวน ๒ อัน และกรวยจราจร ขนาดความสูง ๗๕ เซนติเมตร จำนวน ๒๐ กรวย เพื่อไว้ใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมห้องน้ำและสุขภัณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางกุ่ม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดเป็นการจัดหาทั่วไป เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือจากมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน ๒ เส้น ชนิดทอด้วยเส้นไยตลอดทั้งเส้น ขนาด ๑.๕ นิ้ว ความยาว ๓๐ เมตร ใช้งานสำหรับรถบรรทุกน้ำ เพื่อใช้ในกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดเป็นการจัดหาทั่วไป เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือจากมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อเครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ เครื่องยนต์เบนซิน ๔ จังหวะ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๐.๗ Kw ความจุถังน้ำยาไม่น้อยกว่า ๒๐ ลิตร โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดเป็นการจัดหาทั่วไป เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือจากมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อไฟสปอตไลท์ จำนวน ๑ ตัว โดยมีคุณลักษณะ เป็นหลอดไฟชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ วัตต์ ใช้กับไฟรถยนต์ ๑๒ - ๒๔ โวลล์ พร้อมฐานแม่เหล็กและมีรีโมทคอนโทรลไร้สาย ปรับทิศทางหมุนได้รอบตัว ๓๖๐ องศา ปรับก้มเงยได้ ๑๔๐ องศา หลอดไฟสว่างไม่น้อยกว่า ๔๒๕๐ Lumen โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ป้ายสามเหลี่ยมสัญญาณไฟกระพริบ หยุดตรวจ จำนวน ๒ อัน และกรวยจราจร ขนาดความสูง ๗๕ เซนติเมตร จำนวน ๒๐ กรวย เพื่อไว้ใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างจัดทำป้ายตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้านการจัดการสุขภาพ ป้ายขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว ๒ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยมีข้อความดังนี้ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้านการจัดการสุขภาพ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ สนับสนุนงบประมาณโดย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้านการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ โดยทำอาหารกลางวัน จำนวน ๑ มื้อ อาหารว่างและเครื่องดื่มเช้า จำนวน ๑ มื้อ ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๕ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างจัดทำป้ายตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้านการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน ป้ายขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว ๒ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยมีข้อความดังนี้ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้านการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ สนับสนุนงบประมาณโดย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อไว้ใช้ในกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อขวดพลาสติก ขนาด ๒๕๐ มล. ตามโครงการจัดทำเจลล้างมือเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid - ๑๙) ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ จำนวน ๓๐๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างจัดทำป้ายตามโครงการจัดทำเจลล้างมือเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid - ๑๙) ป้ายขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว ๒ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔

จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๑๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มในวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๒๕ รายการ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างจัดทำป้ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพแปรรูปทางการเกษตรบ้านปางกุ่ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกโอทอป ป้ายโครงการ ขนาด ๑ x ๒ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัตถุดิบตามโครงการส่งเสริมอาชีพวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพแปรรูปทางการเกษตรบ้านปางกุ่ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกโอทอป จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ ยี่ห้อ ฟอร์ด เรนเจอร์ หมายเลขทะเบียน กจ - ๗๘๑๘ ลำปาง รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑ - ๕๐ - ๐๐๐๑ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ามะเกว๋น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๓ วัน จำนวนเด็ก ๕๑ คน โดยจัดซื้อนม ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑,๑๗๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๓ วัน จำนวนนักเรียน ๒๓๒ คน โดยจัดซื้อนม ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๕,๓๓๖ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด โต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ชุด และตู้เหล็กบานเลื่อนสูง จำนวน ๑ ชุด เพื่อไว้ใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อหน้ากากอนามัย จำนวน ๕๐ กล่อง เพื่อไว้ใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ และเพื่อให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด (จากบริเวณรั้วบ้านนายเสรี โชควิเศษ ถึงบริเวณข้างบ้านนางศรี ใจแก้ว) บ้านท่ามะเกว๋น หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ขนาดปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๘๗ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ เพื่อไว้ใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างทำป้ายพาสวูดสีน้ำตาล ตัวอักษรสีเหลืองทอง แต่งขอบลายฉลุ ขนาดกว้าง ๑๕ เซนติเมตร ยาว ๕๐ เซนติเมตร จำนวน ๕ ป้าย และขนาดกว้าง ๕๐ เซนติเมตร ยาว ๙๐ เซนติเมตร จำนวน ๔ ป้าย โดยมีข้อความตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อน้ำดื่ม เพื่อไว้ใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ และเพื่อให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างจัดทำป้ายโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ป้ายโครงการ ขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว ๓ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกรอบชนิดไฟเบอร์ จำนวน ๔ ชุด ขนาดกรอบด้านนอกกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑.๙๐ เมตร เพื่อติดตั้ง ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเหตุวาตภัย หมู่ที่ ๑, ๒, ๕, ๖, ๗ และหมู่ที่ ๘ จำนวน ๙๒ ครัวเรือน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ วัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ดำเนินการขยายระบบน้ำ เพื่อใช้ภายในห้องน้ำ อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ จำนวน ๙ รายการ
วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างก่อสร้างลำเหมือง คสล. รูปตัวยู (เหมืองแม่ดงกลาง) บ้านท่าอุดม หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ขนาดปากกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒๒ วัน จำนวนเด็ก ๕๑ คน โดยจัดซื้อนม ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑,๑๒๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - ๑๙) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อทรายอะเบท ทรายเคมีกำจัดลูกยุงลาย โมติเวท ขนาดบรรจุ ๕๐๐ ซอง/ถัง ซองละ ๕๐ กรัม จำนวน ๑๒ ถัง เพื่อใช้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกที่จะเกิดขึ้นภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด (จากบริเวณหน้าบ้านนายเท่ง ชัยวินยศ ถึงบริเวณตลิ่งแม่น้ำวัง) บ้านท่าผา หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ขนาดปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคตามโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือ โควิด - ๑๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๐ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ คนพิการที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก ในเขตพื้นที่ จำนวน ๒๐ ราย จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างจัดทำป้ายตามโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด - 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ป้ายโครงการ ขนาด ๑ x ๒ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ภายในสำนักปลัด จำนวน ๕ เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐ - ๕๒ - ๐๐๐๗ , รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐ - ๕๒ - ๐๐๐๙ , รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐ - ๕๔ - ๐๐๑๔ , รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐ - ๕๗ - ๐๐๑๘ และรหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐ - ๕๔ - ๐๐๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขตตำบลแม่ปะ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างก่อสร้างถนน คสล. (ซอยโรงตะเกียบ) บ้านสันทราย หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาพ่นหมอกควัน วิทยาลัยการอาชีพเถิน พ่นในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม จำนวนเด็ก ๕๑ คน ๆ ละ ๒๔ กล่อง โดยจัดซื้อนม ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑,๒๒๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลแม่ปะ ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม จำนวนนักเรียน ๒๓๔ คน ๆ ละ ๒๔ กล่อง โดยจัดซื้อนม ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๕,๖๑๖ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พิมพ์ อีเมล

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

ศูนย์บริหารสถานการณ์ฯ โควิด19


01n.png

งานกิจการสภา

อ่านต่อ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

16 มีนาคม 2564
hits (304 hits)
ด้วยวันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลาประมาณ 17 ...
28 ธันวาคม 2563
hits (399 hits)
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ เตรียมการจัด ...
31 กรกฎาคม 2563
hits (451 hits)
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 งานป้องกันและบรร ...
อ่านต่อ

งานสาธารณสุขฯ

22 กรกฎาคม 2563
hits (293 hits)
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าปร ...
22 กรกฎาคม 2563
hits (277 hits)
โครงการรณรงค์ ลด เลิกบุหรี่ประจำปี 2562 ...
22 กรกฎาคม 2563
hits (260 hits)
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือ ...
22 กรกฎาคม 2563
hits (290 hits)
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ประจำปี 25 ...
22 กรกฎาคม 2563
hits (284 hits)
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคในฤดูร้อน ประจำป ...
22 กรกฎาคม 2563
hits (269 hits)
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้านโร ...
อ่านต่อ

Q&A ถามตอบข้อสงสัย

หัวข้อในหมวดหมู่นี้: Q&A ถามตอบข้อสงสัย - กระดานสนทนา อบต.แม่ปะ

24 มิถุนายน 2564

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ หมู่ ๘ ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ๕๒๑๖๐ E-mail:admin@maepa-thoen.com Tel ๐๕๔ - ๒๙๒๐๗๙ Fax : ๐๕๔ - ๒๙๑๖๙๑. Q&A ถามตอบข้อสงสัย - กระดานสนทนา อบต.แม่ปะ

เอกสารเผยแพร่กองคลัง

กองคลัง

30 มีนาคม 2564
hits (117 hits)
ประกาศผู้ชนะฯจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ - วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔
24 กุมภาพันธ์ 2564
hits (201 hits)
ประกาศผู้ชนะฯจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
29 ธันวาคม 2563
hits (212 hits)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้า ...
30 พฤศจิกายน 2563
hits (178 hits)
เรื่อง ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓ / ภ.ด.ส.๔) ตามพระราชบัญญัติภาษีที ...
07 พฤศจิกายน 2563
hits (225 hits)
ประกาศผู้ชนะฯจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๘ กรกฎาคม - วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
29 พฤษภาคม 2563
hits (555 hits)
ประกาศผู้ชนะฯจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ - วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (ภาพ:ข้อมูล กองคลังองค์การ ...
อ่านต่อ

ระบบการเงิน กองคลัง

  1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  3. รายงานกำกับฯ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
next
prev

 

 

 

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของอบต.แม่ปะ จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

  1. แผนการจัดซื้อ
  2. ประกาศราคากลาง
  3. ร่างเอกสารประกวดราคา
  4. ประกาศเชิญชวน
  5. ประกาศรายชื่อ
  6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
next
prev

 

 

1M1050x525.jpg2M1050x525.jpg3M1050x525.jpg4M1050x525.jpg5M1050x525.jpg6M1050x525.jpg7M1050x525.jpgMessage_10_25feb59-1050x525.jpgMessage_8_25feb59.jpgMessage_9_25feb59_1-1050x525.jpgMessage_9_25feb59_2-1050x525.jpglabelWN-10.png

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

กระดานสนทนา อบต.แม่ปะ

กระทู้ล่าสุด - กระดานสนทนา อบต.แม่ปะ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ หมู่ ๘ ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ๕๒๑๖๐ E-mail:admin@maepa-thoen.com Tel ๐๕๔ - ๒๙๒๐๗๙ Fax : ๐๕๔ - ๒๙๑๖๙๑