Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน"

ระบบค้นหา

แจ้งให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยและคลื่นลมแรง

แจ้งให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยและคลื่นลมแรง

(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แม่ปะ จ.ลำปาง) 

293108.jpg

พิมพ์ อีเมล

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

ศูนย์บริหารสถานการณ์ฯ โควิด19


01n.png

งานกิจการสภา

อ่านต่อ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

28 ธันวาคม 2563
hits (54 hits)
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ เตรียมการจัด ...
31 กรกฎาคม 2563
hits (165 hits)
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 งานป้องกันและบรร ...
30 กรกฎาคม 2563
hits (168 hits)
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ ...
อ่านต่อ

งานสาธารณสุขฯ

22 กรกฎาคม 2563
hits (95 hits)
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าปร ...
22 กรกฎาคม 2563
hits (85 hits)
โครงการรณรงค์ ลด เลิกบุหรี่ประจำปี 2562 ...
22 กรกฎาคม 2563
hits (81 hits)
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือ ...
22 กรกฎาคม 2563
hits (79 hits)
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ประจำปี 25 ...
22 กรกฎาคม 2563
hits (99 hits)
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคในฤดูร้อน ประจำป ...
22 กรกฎาคม 2563
hits (90 hits)
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้านโร ...
อ่านต่อ

เอกสารเผยแพร่กองคลัง

กองคลัง

29 ธันวาคม 2563
hits (24 hits)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้า ...
30 พฤศจิกายน 2563
hits (17 hits)
เรื่อง ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓ / ภ.ด.ส.๔) ตามพระราชบัญญัติภาษีที ...
07 พฤศจิกายน 2563
hits (48 hits)
ประกาศผู้ชนะฯจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๘ กรกฎาคม - วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
29 พฤษภาคม 2563
hits (208 hits)
ประกาศผู้ชนะฯจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ - วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (ภาพ:ข้อมูล กองคลังองค์การ ...
31 มีนาคม 2563
hits (270 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม ...
24 มีนาคม 2563
hits (249 hits)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ปะ อําเภอเถิน จังหวัดล ...
อ่านต่อ

ระบบการเงิน กองคลัง

  1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  3. รายงานกำกับฯ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
next
prev

 

 

 

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของอบต.แม่ปะ จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

  1. แผนการจัดซื้อ
  2. ประกาศราคากลาง
  3. ร่างเอกสารประกวดราคา
  4. ประกาศเชิญชวน
  5. ประกาศรายชื่อ
  6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
next
prev

 

 

1M1050x525.jpg2M1050x525.jpg3M1050x525.jpg4M1050x525.jpg5M1050x525.jpg6M1050x525.jpg7M1050x525.jpgMessage_10_25feb59-1050x525.jpgMessage_8_25feb59.jpgMessage_9_25feb59_1-1050x525.jpgMessage_9_25feb59_2-1050x525.jpglabelWN-10.png

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)