"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน"
"ส้มเกลี้ยงหวานฉ่ำ กระหล่ำหัวใหญ่ ผักกาดจ้อนลือไกล ปลูกไผ่เศรษฐกิจ แหล่งผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ใช้ชีวีอย่างพอเพียง"
23315947_341364929668918_2122997935_n.jpg23318476_341364626335615_1978043702_n.jpg23315817_341364816335596_1785132043_n.jpg23360938_341364629668948_1665935970_n.jpg23318540_341364569668954_1888628490_n.jpg23283540_341364669668944_1912326703_n.jpg23360987_341364996335578_1496326631_n.jpg23315983_341364879668923_347587050_n.jpg23318806_341364916335586_1211329636_n.jpg23283528_341364819668929_1904024205_n.jpg23360988_341364869668924_225701048_n.jpg23318892_341364653002279_450023474_n.jpg23315773_341364936335584_45160136_n.jpg23414211_341364659668945_1136795184_n.jpg23283544_341364646335613_489488996_n.jpg23361055_341364899668921_328257957_n.jpg23318921_341364633002281_450290681_n.jpg23318856_341364696335608_828250260_n.jpg23316006_341364709668940_618925177_n.jpg23318880_341364909668920_1649090102_n.jpg23360846_341364839668927_1173356761_n.jpg23364969_341364949668916_533622840_n.jpg23318845_341364853002259_1589923779_n.jpg23316168_341364639668947_1482364558_n.jpg23315818_341364636335614_1277186156_n.jpg23232005_341364689668942_307376127_n.jpg23316124_341365009668910_469624399_n.jpg23365079_341364969668914_23760300_n.jpg23315934_341364786335599_986778299_n.jpg23361086_341364876335590_1984209436_n.jpg23365223_341364733002271_1328609995_n.jpg23414627_341364759668935_1638451368_n.jpg

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับหมู่บ้าน ปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ได้ดำเนินการ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับหมู่บ้าน ปี ๒๕๖๑ ระหว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ กำนันตำบลแม่ปะ ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน โดยตกลงความร่วมมือดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่หมู่บ้าน ดังต่อไปนี้
๑. ห้ามมิให้มีการเผาช่วง ๖๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึง ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยให้ปฏิบัติตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดลำปาง ๒๕๖๑
๒. ป้องกันและและแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างเข้มข้น โดยให้มีการจัดทำแนวกันไฟบริหารเชื้อเพลิง จัดตั้งและขยายเครือข่ายความร่วมมือ ในการควบคุมไฟป่า ก่อนวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เตรียมความพร้อมบุคคล อุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงานดับไฟป่า รวมถึงระดมกำลังอาสาสมัครในหมู่บ้านลาดตระเวนเป็นหน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่
๓. บูรณาการความร่วมมือกับเอกชนและภาคีเครือข่าย รวมทั้งราษฎรจิตอาสา เข้าร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและหมอกควัน เพื่อลดการเผาและขอความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ลาดตระเวนและดับไฟป่า รวมถึงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสุขอนามัยของประชาชน
๔. สือประชาสัมพันธ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมาย โดยสื่อประชาสัมพันธ์ช่วงก่อนเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุในหมู่บ้าน ใช้กลยุทธ์เคาะประตูบ้านในการให้ความรู้และความร่วมมือในการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
๕. จัดทำคำสั่งการอยู่เวรยามและออกลาดตระเวน ตรวจตรา ดูแลพื้นที่เลี่ยงการเกิดไฟป่าและหมอกควัน รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ให้ประธานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันตำบลแม่ปะทราบ
๖. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ให้การสนับสนุน การจัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์บุคลากร อุปกรณ์เครื่องมือ และงบประมาณ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ตามอำนาจหน้าที่ ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงสถานการณ์คลัง
ทั้งนี้ ทุกฝ่ายจะประสานความร่วมมือในการดำเนินการ ประเมินผล และพัฒนาการปฏิบัติเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลเป็นรูปธรรม ตามบันทึกข้อตกลงนี้อย่างต่อเนื่องตลอดไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ จ.ลำปาง) 

27658012_2110807449140833_4680833042877562593_n.jpg27657961_2110807319140846_4194587841596009511_n.jpg27751450_2110807639140814_3894212991619941171_n.jpg27752216_2110807325807512_2100616794822967677_n.jpg27858084_2110807305807514_6260388340582279830_n.jpg27858142_2110807412474170_8535630773065053633_n.jpg27867281_2110807462474165_735297633371506582_n.jpg27658012_2110807449140833_4680833042877562593_n.jpg

พิมพ์ อีเมล

Mpa2563.jpg

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อ่านต่อ

งานกิจการสภา

อ่านต่อ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

08 สิงหาคม 2561
hits (949 hits)
แจ้งให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานกา ...
05 กรกฎาคม 2561
hits (4615 hits)
ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย ในตำบลแม่ปะ ผ ...
04 กรกฎาคม 2561
hits (1073 hits)
โลกของเราประกอบขึ้นด้วยพื้นดินและพื้นน้ ...
13 กุมภาพันธ์ 2561
hits (1300 hits)
เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายภูดิท ...
13 กุมภาพันธ์ 2561
hits (1457 hits)
เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐ ...
อ่านต่อ

กองคลัง

31 มีนาคม 2563
hits (111 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม ...
24 มีนาคม 2563
hits (110 hits)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ปะ อําเภอเถิน จังหวัดล ...
31 มกราคม 2563
hits (131 hits)
จัดซื้อ-จัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ - ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ (ภาพ:ข้อมูล กองคล ...
27 พฤศจิกายน 2562
hits (251 hits)
เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ ชุดที่ ๑ (ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ ...
10 กันยายน 2562
hits (329 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยลาดยางพาราแอสฟัลท์ต ...
30 สิงหาคม 2562
hits (372 hits)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านท่ามะเกว๋น ...
อ่านต่อ

เอกสารเผยแพร่กองคลัง

ระบบการเงิน กองคลัง

  1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2. รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  3. รายงานกำกับฯ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
next
prev

กองสาธารณสุขฯ

06 กันยายน 2561
hits (1670 hits)
โครงการบริหารจัดการขยะตำบลแม่ปะ ประจำปี ...
06 กันยายน 2561
hits (1261 hits)
โครงการบริหารจัดการขยะตำบลแม่ปะ ประจำปี ...
อ่านต่อ

 

 

1M1050x525.jpg2M1050x525.jpg3M1050x525.jpg4M1050x525.jpg5M1050x525.jpg6M1050x525.jpg7M1050x525.jpgMessage_10_25feb59-1050x525.jpgMessage_8_25feb59.jpgMessage_9_25feb59_1-1050x525.jpgMessage_9_25feb59_2-1050x525.jpglabelWN-10.png

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

 

 

 

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของอบต.แม่ปะ จ.ลำปาง

  1. แผนการจัดซื้อ
  2. ประกาศราคากลาง
  3. ร่างเอกสารประกวดราคา
  4. ประกาศเชิญชวน
  5. ประกาศรายชื่อ
  6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

03 มิถุนายน 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

03 มิถุนายน 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

03 มิถุนายน 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

03 มิถุนายน 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
next
prev