กฏหมายหลัก

Documents-icon.png ๑.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐
Documents-icon.png ๒.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
Documents-icon.png ๓.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙
Documents-icon.png ๔.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔
Documents-icon.png ๕.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๔๕(ฉบับที่๕)
Documents-icon.png ๖.พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑
Documents-icon.png ๗.พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕
Documents-icon.png ๘.พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่๕) พ.ศ.๒๕๕๐
Documents-icon.png ๙.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
Documents-icon.png ๑๐.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
Documents-icon.png ๑๑.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
Documents-icon.png ๑๒.พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓
Documents-icon.png ๑๓.พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘
Documents-icon.png ๑๔.พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔
Documents-icon.png ๑๕.พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
Documents-icon.png ๑๖.พระราชบัญญัติส่งเสริมการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕
Documents-icon.png ๑๗.พระราชบัญญัติการโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕
Documents-icon.png ๑๘.พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙
Documents-icon.png ๑๙.พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕
Documents-icon.png ๒๐.พระราชบัญญัติการโรงแรม พ.ศ.๒๔๗๘
Documents-icon.png ๒๑.พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘
Documents-icon.png ๒๒.พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐
Documents-icon.png ๒๓.พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
Documents-icon.png ๒๔.พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙
Documents-icon.png ๒๕.พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
Documents-icon.png ๒๖. พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๔
Documents-icon.png ๒๗.พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ.๒๕๕๑
Documents-icon.png ๒๘.พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕
Documents-icon.png ๒๙.พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
Documents-icon.png ๓๐.พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐
Documents-icon.png ๓๑.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐
Documents-icon.png ๓๒.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๑
Documents-icon.png ๓๓.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
Documents-icon.png ๓๔.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒
Documents-icon.png ๓๕.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
Documents-icon.png ๓๖.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐
Documents-icon.png ๓๗.พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๔๑
Documents-icon.png ๓๘.พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.๒๕๒๒
Documents-icon.png ๓๙.พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
Documents-icon.png ๔๐.พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
Documents-icon.png ๔๑.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒
Documents-icon.png ๔๒.พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖
Documents-icon.png ๔๓.พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗
Documents-icon.png ๔๔.พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พุทธศักราช ๒๔๙๘
Documents-icon.png ๔๕.พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
Documents-icon.png ๔๖.พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑
Documents-icon.png ๔๗.พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒
Documents-icon.png ๔๘.พรบ.บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๘
Documents-icon.png ๔๙.พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.๒๕๕๑
Documents-icon.png ๕๐.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
Documents-icon.png ๕๑.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๔๘(ฉบับที่๒)
Documents-icon.png ๕๒.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
Documents-icon.png ๕๓.ระเบีบบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระรบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชฯ
Documents-icon.png ๕๔.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการยึดอายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑
Documents-icon.png ๕๕.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเลือกกำนัน พ.ศ.๒๕๕๑
Documents-icon.png ๕๖.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการปฏิบัติในการควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พ.ศ.๒๕๔๓
Documents-icon.png ๕๗.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๘
Documents-icon.png ๕๘.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชน พ.ศ.๒๕๔๗
Documents-icon.png ๕๙.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.๒๕๔๗
Documents-icon.png ๖๐.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.๒๕๔๙ (ฉบับที่ ๒)
Documents-icon.png ๖๑.พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓
Documents-icon.png ๖๒.พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๗(ฉบับที่ ๒)
Documents-icon.png ๖๓.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒
Documents-icon.png ๖๔.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.๒๕๔๗
Documents-icon.png
 ๖๕.รวมกฏหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านคลัง๕.รวมกฏหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านคลัง